تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۰ | 10:23 | نویسنده : فرشته نورانی

In his name

 

          آزمون زبان انگلیسی نوبت د وم                مدرسه راهنمایی بیدلی 1               تاریخ امتحان: 31/2/90  

 

         نام ونام خانوادگی: ................................. کلاس دوم: (       )                        وقت امتحان: 80دقیقه

 

  لطفاًهمه ی پاسخ ها را درپاسخنامه بنویسید.                                                                                                                                                                                    

2

 

 

 

 

 

 

4

1.ديكته تصويري - كلمات ناقص راباتوجه به تصاويركامل كنید.:A

                                                                                                

    1. c- m -                    2.  s - - p                 3. sh - - s              4.  n – n - ty                                                                      

 

2.دیکته کلمات ناقص رادرجملات زیرکامل کنید.

       5                                 6                           7                     8

Exc- se me,is this your h - - se?     Please p - int to the p – cture.                                                                                            

                          

There are tw – nty books in the l – br – ry. The w – m – n is making din – er.

                        9                                 10                          11                          12

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

                                                                                                                                                                                                                             

 - مکالمه-1.مکالمه زیرراباکلمات داده شده کامل کنید.( یک کلمه اضافه است)B

( Feeling ,  sick , all right , later , what )

 

A: Hello. Thank God you are ……13………….. .          B: Thanks.

A: ……14…………was it?                                            B: A cold

A: Are you ……15…………well?                                 B: Yes.

A: Ok. See you ……16…………….. .                           B; Bye

 

2.ستون  A  رابااستفاده ازستون  B  کامل کنید.(یک عبارت اضافه است)  

         A                                                                     B

17. Whatُs your friend?                                 a . On Azadi street.

18. What does she teach?                             b. By bus.

19. Where does she teach?                           c. Fine ,thanks.

20. How does she go to school?                    d. Persian.

                                                                    e. A teacher.

1

 

ازلحاظ تلفظ کدام کلمه بابقیه هماهنگ نیست..C

21.  then – three – there – they .

 

22. look – book – school – good.

 

 

بارم

صفحه 2                             کلاس دوم                                                                                   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

                                                    D   .   ساختارهای دستوری:1.گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

23. Mr Karimi ………………… at home yesterday. ( wasnُ t – werenُ t – isnُ t)

 

24. Sara  has  a  rea apple in ……………….. hand.  (his – her – my )                   

 

25. I study English ……………….. Sundays. ( in – at – on )

 

26. My dress is green. …………….. is your dress?( What colour – Whose – How )

 

27. When ……………… your father leave home? ( do – does – are )

 

28. …………… write on the wall, please. (Aren`t - Isn`t - Don`t)

                  

.کامل کنید.

29. My father is putting ………………. his clothes.

 

30. Were all the students at school? No, …………….. werenُ t.

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

3

       E .   واژگان – 1- به کمک کلمات داده شده جملات زیرراکامل کنید. 

(lunch – about – bench )

31. Itُ s ……………… eight oُclock.

32. Please sit on that ……………… .

 

2.درهرگروه کلمه ناهماهنگ از لحاظ معنی راپیداکنید.

33. dress – shirt – letter – jacket.

34. working – reading – speaking – evening.

35. come – gun – go – walk.

3. گزینه صحیح راانتخاب کنید.

 

36. I am ………………… my prayers . ( leaving – saying – walking)

37. Itُ s late. Letُ s ……………… a taxi. ( watch – clean – take )

38. She ……………….. her hands and face.  ( washes – eats – studies)

 

                                                باآموخته های خودکامل کنید.                                                           

39. It is half past five. Itُ s five - - - - - -  .    

40. Iran is our - - - - - - - .                                                   

41. There are seven days in a  - - - - .

 

 

بارم

صفحه 3                           کلاس دوم

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

2

درک مطلب – جمله ی مناسب برای هر تصویرراانتخاب کنید.(یک جمله اضافه است).F

 

 

                                  

 

 

              42                                  43                                 44

 

a.  They are listening to the teacher.                 c. He is doing his homework.

 

b.  She is leaving home.                                       d. She is drinking tea.  

 

2. متن زیررابه دقت بخوانیدوبه سوالات آن پاسخ دهید.

 

Itُ s Friday afternoon. Mr Amiri and his family are going to the park by taxi.     There are many trees in the park. There are three birds on a tree. Mr Amiriُ s  children, Ali and Reza are playing Football. Mr Amiri is reading a newspaper.

 

1.برای جمله درست ((True وبرای جمله غلط (False )بگذارید.                                                                                                                   

45. There are many birds in the park.  (            )

46.Mr Amiri is reading a newspaper.    (           )

 

2.با توجه به متن گزینه صحیح راانتخاب کنید.

47. They go to the park by ………………  . ( bus – taxi – bicycle )                             48. Ali And Reza are Mr Amiriُ s ……………….. . (brothers – friends – children )

 

3.با توجه به متن پاسخ کامل دهید.

49. What day is today?

 

50. What are Ali and Reza doing?

 

2

 

 

 

 

 

پرسشهای تشریحی دستوری:.G

1.منفی کنید.

51. There was one notebook on the table.       …..………………………………………………….  .

 

2.برای پاسخ داده شده سوال بسازید.

52. When……………………………………………..? She gets up at 6 oُ clock.

 

 

 

بارم

                                                                                           کلاس دوم                                                                                                      صفحه4   

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

3. با توجه به قیدداخل پرانتز جمله راتغییردهید.

53. You practice English every day.  ( now )

…………………………………………………………….. .

 

 

 

4.با کلمات داده شده جمله بسازید.

54. watch / she / TV / in the morning / doesnُ t / .

……………………………………………………………………………………….  .

 

 

5. پاسخ کامل دهید.

 

55. What time is it? (یک روش دلخواه)               

………………………………………….  .

         

 


56. How many cups do you see?

……………………………………………………… .                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PAIN, NO GAIN

      Your English teacher Nourani  

 

   • فال حافظ
  • سبزوار